Hållbarhet/Miljö – sophantering och återvinning

Hållbarhetskampanj 2023

I Sverige lever vi som om det fanns 4,2 jordklot. Det innebär att djur, natur och människor i andra länder och generationer får betala för det vi konsumerar. För att vi ska kunna nå FN:s globala mål om hållbar utveckling till 2030 behöver vi förändra våra beteendemönster radikalt. Målen utgör en plan för hur vi tillsammans kan göra världen bättre för alla människor, och din hjälp behövs för att målen ska bli verklighet. Läs mer om vår hållbarhetskampanj.


Att ge dig som hyresgäst bra förutsättningar för att ta hand om det som ska slängas och återvinnas är viktigt för oss. Miljön i och runt omkring din bostad ska vara en plats att njuta av. Därför har vi samlat bra information om sophantering och återvinning som är viktig för alla att ta del av. Detta för att det ska hållas så rent och snyggt som möjligt.

Hushållsavfall i sophus/sopkärl

I ditt område finns behållare för hushållsavfall där du slänger dagligt brännbart avfall, så som matrester, kaffefilter, blöjor och hushållspapper. Har du även tillgång till matavfallsinsamling i ditt område slänger du matavfallet i avsedd påse/kärl.

Materialåtervinning vid återvinningsstation

I ditt bostadsområde eller i dess närhet finns ett antal återvinningsstationer där slänger du tidningar, glas, plast, plåt/metall, papp/wellpapp. Kom ihåg att inte ställa ditt skräp utanför eller på containrarna. Hitta närmaste återvinningsstation.

Hemelektronik till återförsäljare

Elektronik som gått sönder så som TV, stereoutrustning, datorer, tvättmaskiner och dylikt kan du lämna till en återförsäljare. Ibland finns stationer för mindre elektronik i anslutning till butiken, annars går du till kassan och frågar hur de tar emot dina produkter.

Grovsopor till kommunens återvinningscentral

Kartåsens återvinningscentral kan du lämna möbler, skrymmande föremål, kemiska produkter, cyklar med mera.

Matavfallsinsamling

I Lidköping har kommunfullmäktige tagit ett beslut om att ett system för insamling av matavfall ska införas för samtliga hushåll i Lidköpings kommun. Det finns ett regeringsbeslut att kommunernas system för insamling av matavfall ska vara på plats senast den 31 december 2023.

I november 2018 påbörjade AB Bostäder ihop med Renhållningen ett pilotprojekt med matavfallsinsamling i flerfamiljshus. Det var på Kvarnegårdsgatan och Majorsallén i kvarteret Spindeln där hyresgästerna fick börja sortera ut matavfall. Sedan har vi fortsatt att införa matavfallsinsamling i flera av våra områden och det arbetet pågår löpande.

Varför sortera?

Matavfallspåse

För att att vara klimatsmarta ska vi helst vi äta upp mer av det vi producerar – i stället för att slänga det. Men genom att mer matavfall samlas in, kan det användas cirkulärt och resurseffektivt. Insamlingen har en stor potential för produktion av biogas och gödsel, eftersom de efter uppgradering kan användas som fordonsbränsle. Biogödsel är en viktig produkt för att kunna återföra viktiga näringsämnen till kretsloppet.

Vad får läggas i en matavfallspåse?

Matavfall är allt som blir över och som inte går att göra något annat med, när du har lagat eller ätit mat. Detta får alltså läggas i bruna påsen. Utöver det kan också hushållspapper samt förbrukade tepåsar och kaffefilter slängas tillsammans med matavfallet. Exempel på matavfall är äggskal, kaffesump, skal och rester från skaldjur, godis, skal från grönsaker och frukt.

Är du osäker vad ditt avfall är kan du skriva in det i Lidköpings kommuns sorteringsguide och få svar

Läs mer på Lidköping kommuns sida om insamlingssystemet.

Visste du att

För varje kilo matavfall kan man köra nästan 2 kilometer på biogas.
Ett kilo matavfall räcker till att odla havre till cirka 9 portioner havregrynsgröt.

Förpackningsinsamling

Regeringen har beslutat om nya regler som gör det enklare för hushåll att sortera sitt förpackningsavfall. Enklare insamling och sortering av förpackningar gör att producenterna kan återvinna mer avfall, och bidrar i sin tur till en mer resurseffektiv hantering av avfall. Det bidrar också till den gröna omställningen eftersom behovet av nya råvaror blir mindre och gör att koldioxidutsläppen minskar.

De nya bestämmelserna innebär att kommunerna tar över det operationella ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall, och för information till hushållen om förebyggande och sortering av förpackningsavfall. Idag sköts insamlingen av producenterna. Ansvarsövergången sker den 1 januari 2024.

Senast den 1 januari 2027 ska fastighetsnära insamling vara införd för hushållen. De vanligast förekommande förpackningsslagen (papper, plast, metall och glas) ska alltid samlas in fastighetsnära. Skrymmande förpackningar av papper och plast ska samlas in på lättillgängliga insamlingsplatser och övriga förpackningsmaterial (trä, keramik, textil o. dyl.) på kommunens återvinningscentral (ÅVC).

Har du frågor?

Eva Broberg, eva.broberg@lidkoping.se
Jimmy Andrén, jimmy.andren@lidkoping.se

Sidan uppdaterad 2023-04-27