Hållbarhet

Hållbarhetsfrågan är mycket viktig för oss på AB Bostäder och det består av tre olika delar, social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Hållbarhetspolicy

Vår verksamhet ska präglas av ett stort engagemang för att minska miljöbelastning och miljöpåverkan, vara socialt ansvarstagande, samt att drivas på ett ekonomiskt och resurseffektivt sätt.

 • AB Bostäder ska på ett resurseffektivt sätt tillhandahålla sunda bostäder och lokaler i en sund boendemiljö.
 • Vi ska verka för goda miljöval som ger oss och våra kunder hög kvalitet.
 • Policyn täcker hela AB Bostäders verksamhet, såväl drift och förvaltning som ombyggnad och nyproduktion.

Här redovisas en del ur vår handlingsplan för perioden 2024 – 2027.

Ekologisk hållbarhet

 • Minska energiförbrukningen och ha tydliga energimål med kontinuerlig uppföljning.
 • Minska användande av fossilt bränsle och klimatpåverkan vid resor i tjänst.
 • Bygga hållbart och våra nybyggnationer byggs enligt Miljöbyggnad nivå silver.
 • Verksamheten ska i alla led minimera resursförbrukningen genom att öka återvinningen och minska uppkomsten av avfall.
 • Utöka EKO-tjänster, så som ängsmark, faunadepåer, insektshotell och odlingar.
 • Ställa krav vid upphandling att entreprenörer ska minska sin klimatpåverkan.
 • Göra goda miljöval vid inköp.

Social hållbarhet

 • Skapa trygga, trivsamma och attraktiva bostadsområden genom att tillämpa ett helhetsperspektiv där mjuka och hårda värden samspelar.
 • Främja delaktighet och inflytande för både hyresgäster och personal.
 • Upprätthålla en god strategi och organisation kring socialt ansvarstagande.
 • Skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och en jämställd organisation med en mångfald som ska spegla samhällets sammansättning.

Ekonomisk hållbarhet

 • Utifrån social grund och på långsiktiga och affärsmässiga principer skapa förutsättningar för den kommunnytta som gör det motiverat för Lidköpings kommun att äga bolaget.
 • Förvalta företagets resurser effektivt genom långsiktiga underhållsplaner.
 • Säkerställa att inköp av varor, tjänster och entreprenader sker affärsmässigt, utan förekomst av korruption och utan negativ påverkan på mänskliga rättigheter och arbetsmiljö.
 • Organisationen ska ha ett systematiskt och integrerat arbetssätt för att ständigt utveckla och förbättra företagets processer.

Solcellsanläggningar

Vi installerar solcellsanläggningar för elproduktion på flera av våra befintliga byggnader men även våra pågående byggnationer. I samtliga kommande projekt kommer vi att värdera möjligheten att installera solceller.

År 2023 producerade vi drygt 250 000 kWh el från solcellsanläggningar, vilket motsvarade ca 7 % av bolagets behov för det året. Vi fortsätter vårt arbete med att se över hela vårt bestånd och ständigt göra effektiviseringar där det går och följa utvecklingen framåt.

Här ser du exempel på ett par av våra solcellsanläggningar.

AB Bostäder samarbetar med Natur & Miljöboken

naturomiljo sigillVi är stolta över att vara med och bidra till miljöutbildning för Lidköpings skolelever. Det är viktig kunskap som ger insikt om att även små förändringar i vårt beteende kan göra stor skillnad för vår natur och miljö. Natur & Miljöbokens diplom.

Natur & Miljöboken är ett läromedel i miljö avsett för grundskolans år 4-6. På ett roligt och pedagogiskt sätt får eleverna lära sig om hur vi alla kan leva på ett sätt som bättre tar hänsyn till vår natur och miljö. Genom samverkan med kommuner, företag och organisationer kan Natur & Miljöboken ges ut kostnadsfritt till grundskolans årskurs 4-6. Natur & Miljöbokens mål är att alla landets elever i åldern 10-12 år ska få ta del av detta material.

Läs mer om Natur & Miljöboken här

Miljödiplomering

AB Bostäder är sedan år 2000 miljödiplomerade av Miljöstrategen i Jönköping AB. Vi miljögranskar vår verksamhet i en årlig revision. Efter noggranna kontroller att vi följer fastställda krav inom bland annat kemikalieanvändning, transporter, källsortering, energisparande och produktval blir vi Miljödiplomerade. AB Bostäders målsättning är att uppfylla såväl de nationella målen som Lidköping Kommuns egna mål beträffande energiförbrukning.

Sidan uppdaterad 2024-04-29