Uthyrningspolicy

Denna Uthyrningspolicy gäller från 1 mars 2021.
(Kompletterad med ny marknadsplats Lottning från november 2022)

AB Bostäders strävan är skapa trygghet och trivsel i boendet. Vår uthyrningsverksamhet ska vara öppen, tydlig och transparent. Denna uthyrningspolicy syftar till att tydliggöra bolagets principer för uthyrning och grundar sig på tillämpliga lagar, ägardirektiv och ingångna avtal.

AB Bostäder skall i sin uthyrningsverksamhet motverka diskriminering, främja mångfald och integration i boendet och betona allas lika värde. Alla kunder ska ha tillgång till samma information, ha samma möjligheter att söka en bostad och skall behandlas lika i bedömningen av om man uppfyller de villkor som ställs för att hyra lägenhet hos AB Bostäder. Bostadsbehov för hushåll med särskilda stödbehov tillgodoses i samarbete med Social Välfärd, genom särskilt avtal.

Lediga lägenheter publiceras på AB Bostäders hemsida, där även intresseanmälan på lediga lägenheter görs. Tilldelning av lägenheter sker enligt de principer som AB Bostäder fastställt. Om omständigheterna föranleder får bolaget frångå de generellt gällande principerna för tilldelning efter kötid, om situationen bedöms vara av mycket synnerliga skäl. Beslut av denna frångående princip fattas av VD och marknadschef i gemenskap.

Grundkrav för att teckna hyresavtal

För att teckna hyresavtal krävs att man är 18 år. Man ska ha uppfyllt kravet på godtagbar inkomst i förhållande till hyran, sakna hyresskulder samt ha goda boendereferenser. Antalet personer som bor i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek, inredning och utrustning.

Riktlinjer för uthyrning av bostäder

Dessa riktlinjer för uthyrning gäller från och med den 1 mars 2021. Övergripande principer och syfte, villkor för annonsering, tilldelning samt grundkrav för att teckna hyresavtal redovisas i policyn.

Du som söker lägenhet hos AB Bostäder ska registrera dig på AB Bostäders hemsida. Detta kan du göra från den dag du fyller 16 år. Det är ditt eget ansvar att logga in på Mina Sidor minst en gång var sjätte månad för att inte få dina köpoäng raderade.

Det antal personer som ska bo i en lägenhet ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek, planlösning och övriga förutsättningar. Generella riktlinjer är två personer per sovrum. Vardagsrum och kök räknas inte som sovrum.

Krav på sökande och medsökande

Ålder

För att teckna hyresavtal hos AB Bostäder ska du ha fyllt 18 år.

Folkbokföring

Du ska vara folkbokförd på adressen i hyresavtalet. Undantag gäller om lägenheten är en komplementbostad. För att den ska räknas som ett komplement till din ordinarie bostad krävs det att du behöver pendla cirka tre timmar eller 20 mil per dag från din ordinarie bostad till ditt arbete eller dina studier.

Inkomst

Du ska ha ekonomiska förutsättningar för att klara hyran för den sökta lägenheten. Den disponibla inkomsten ska vara minst dubbelt så stor som månadshyran. Ex. Om hyran är 5000 kr ska din inkomst efter skatt vara 10000 kr.

Om du redan bor hos AB Bostäder och söker en ny lägenhet med samma eller lägre hyra, och om du skött ditt boende omfattas du inte av våra generella krav på inkomst och skulder.
Bostadstillägg räknas som reducering av hyran.

Som inkomst räknas till exempel:

 • Förvärvsinkomst
 • Försörjningsstöd
 • Sjukpenning
 • Föräldrapenning
 • Handikappersättning
 • Pension
 • Arbetslöshetskassa
 • Aktivitetsstöd
 • Etableringsersättning
 • Studielån
 • Underhållsbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Barnbidrag

Om din inkomst efter skatt inte är i enlighet med vår policy har du möjlighet att hyra lägenhet om du istället har ett kapital motsvarande minst fem (5) årshyror och en inkomst efter skatt som är minst en (1) gånger månadshyran.

Borgensman

AB Bostäder kan begära att du har en borgensman. För att bli godkänd som borgensman ska man ha en årsinkomst efter skatt som motsvarar tre (3) gånger årshyran, dock minst 300000 kronor/år efter skatt. Betalningsanmärkningar eller skulder hos kronofogden gör att man inte godkänns som borgensman.

Innan kontrakt skrivs

Innan kontrakt skrivs gör AB Bostäder en kreditkontroll och tar boendereferenser. Du får inte ha hyresskulder och du ska ha goda boendereferenser. AB Bostäder godkänner upp till tre betalningsanmärkningar som uppstått de senaste 36 månaderna samt högst 50 000 kronor i skuld hos Kronofogden. Har du redan en lägenhet hos AB Bostäder ska du säga upp den innan du kan teckna ett nytt hyreskontrakt. Om du betalar av på en skuld hos Kronofogden sedan minst ett år tillbaka och inte fått nya betalningsanmärkningar eller skulder kan du godkännas efter en individuell prövning.

Boendereferenser

Om du har dåliga boendereferenser på grund av exempelvis sena hyresinbetalningar, störningar i boendet, misskötsel av lägenhet eller olovlig andrahandsuthyrning kan du godkännas efter ny prövning tidigast efter två år. Om du blivit uppsagd på grund av att du inte betalat hyran i tid, för att du stört dina grannar eller för att du på annat sätt misskött ditt boende, exempelvis hyrt ut olovligt i andra hand, kan du godkännas efter ny prövning tidigast två år efter uppsägningen. Samma gäller om du blivit avhyst via Kronofogden eller uppträtt hotfullt mot AB Bostäders personal eller leverantörer.

Hemförsäkring

Du ska ha en gällande hemförsäkring under hela den tid som du bor hos AB Bostäder. Du ansvarar själv för att teckna en hemförsäkring.

Uppsägning

Uppsägningstiden är tre hela kalendermånader. Om du ska flytta till en annan lägenhet inom AB Bostäder kan uppsägningstiden variera och anpassas efter den lägenhet man blivit tilldelad.

Andrahandsuthyrning

För att få hyra ut din lägenhet i andra hand krävs att du har godtagbara skäl och ett skriftligt medgivande från AB Bostäder. Godtagbara skäl är till exempel att studera på annan ort eller att provbo som sambo. Om du hyr ut din lägenhet utan medgivande från AB Bostäder riskerar du att bli uppsagd. Om du hyr ut möblerat får du högst lägga på 15 procent på hyran, annars gäller samma hyra som du själv betalar för lägenheten. AB Bostäders riktlinjer för antalet personer som får bo i en lägenhet gäller även när du hyr ut i andra hand.

Inneboende

Du får ha inneboende i din lägenhet och ta betalt för den delen av lägenheten som din inneboende använder. Har du flera inneboende får hyran som de sammanlagt betalar inte överstiga den hyra som AB Bostäder tar ut för lägenheten. Rätten att ha inneboende gäller bara så länge du själv bor i lägenheten. AB Bostäders riktlinjer för antalet personer som en lägenhet är anpassad för gäller även i detta avseende.

Förtur

Du kan få förtur om du har långt pendlingsavstånd (minst åtta mils enkel resa) till arbetet, har medicinska behov (avser endast boende hos AB Bostäder) eller om omständigheterna föranleder mycket synnerliga skäl. (Beslut av denna frångående princip fattas av VD och marknadschef i gemenskap).
Arbetsmarknadsförtur måste sökas inom en månad från det att anställningen börjat gälla. Inom varje förtursgrupp finns inget kösystem. Den ansökan som bedöms som mest angelägen av AB Bostäder har företräde, i mån av tillgång. Behovet ska avse permanentbostad och du ska folkbokföra dig på adressen.

Direktbyte

Om du ska byta lägenhet med någon annan, så kallat direktbyte, måste du ha bott i din lägenhet i minst ett år. För övrigt gäller AB Bostäders generella krav på ålder, inkomst, betalningsförmåga med mera. Skriftlig ansökan lämnas till AB Bostäder för bedömning.

Marknadsplats Lottning

På marknadsplats Lottning läggs det ut lägenheter med kort inflyttningsdatum. Ett krav för att bli tilldelad en sådan lägenhet är att man med kort varsel kan ta lägenheten. Lägenheter ligger ute för uthyrning under 24 timmar. Av de som gjort intresseanmälan lottar AB Bostäders kösystem sedan fram tre personer som får erbjudande om visning. Placeringen bland de framlottade bestäms slumpmässigt av systemet och är helt oberoende av köpoäng. Tackar de erbjudna personerna nej till erbjudandet, går vi vidare i den framlottade listan.

Av de som gjort intresseanmälan lottar AB Bostäders kösystem sedan fram tre personer som får erbjudande om visning. Placeringen bland de framlottade bestäms slumpmässigt av systemet och är helt oberoende av köpoäng. Tackar de erbjudna personerna nej till erbjudandet, går vi vidare i den framlottade listan.

Visning av lägenhet

Det är alltid befintlig hyresgäst som ansvarar för visning av lägenheten vid uppsägning. I vissa särskilda fall kan även AB Bostäder hjälpa till.

Seniorlägenheter

AB Bostäders seniorlägenheter är vanliga lägenheter som har hiss eller egen ingång från markplan. I anslutning till seniorhusen finns ofta en gemensam lokal där boende arrangerar aktiviteter gemensamt. Seniorlägenheterna är för dig som är 65 år eller äldre och som inte har hemmaboende barn. Det är önskvärt att du deltar och engagerar dig i den sociala gemenskapen. Du som ska bo i en seniorlägenhet omfattas av AB Bostäders generella krav på ålder, inkomst, skulder och betalningsanmärkningar. Sedvanlig kreditkontroll tas alltid.

Studentlägenheter

För att hyra en studentlägenhet hos AB Bostäder måste du vara inskriven på högskola, universitet eller på en KY/YH-utbildning för heltidsstudier. Du som student omfattas av generella krav på ålder, betalningsförmåga med mera, dock inte av AB Bostäders generella inkomstkrav.

Sidan uppdaterad 2022-11-24