Utveckling av kvarteret Skäran och Spettet

Drönarbild över kvarteret Skäran idag

AB Bostäder har under många år ägt husen som ligger i kvarteret Skäran mellan Hästhagsvägen och Esplanaden. Då husen är i dåligt skick ställdes frågan till kommunen om en möjlig utveckling av hela av området där delar av kvarteret Spettet också ingår. Att utveckla Lidköping ligger i helt linje med bolagets ambition och möjliggör också för fler bostäder i en kommun där bostadsbrist är ett faktum.

Det finns nu en ny gällande detaljplan för kvarteret Skäran och Spettet som ger möjlighet till en byggnation om upp till 350 lägenheter, samt ett parkeringshus. Enligt en preliminär tidplan kommer de första lägenheterna på kvarteret Spettet 4 (gamla Ängsholmens förskola) vara inflyttningsklara sommaren 2024. Fram tills dessa lägenheter är klara kommer befintliga byggnader på kvarteret Skäran, Hästhagsvägen/Nonnens väg, vara orörda och hyresgästerna bor kvar.

När första etappen på Spettet är klar med cirka 90 lägenheter är avsikten att fortsätta med rivning och nybyggnation i två etapper på Skäran. Vi kommer att försöka hjälpa befintliga hyresgäster med likvärdig lägenhet i likvärdigt område så långt det är möjligt och hyresgästerna som bor i lägenheterna i kvarteret Skäran idag kommer även att få förtur till de nya lägenheterna i kvarteret Spettet om intresse finns.

AB Bostäder strävar efter att få de nya byggnaderna att smälta in i området på ett bra sätt, men det innebär ändå ett helt annat intryck då det är en stor förtätning med många tillförda lägenheter och parkeringplatser. Utöver områdets utformning så kommer vi i byggnationen även jobba för ett effektivt energiutnyttjande, anpassningar för klimatpåverkan, integration, social hållbarhet och alternativa mobilitetslösningar för att skapa ett bostadsområde för framtiden. Vår förhoppning är att du ska se positivt på vår ambition om att skapa en attraktiv stadsdel där vi tillför fler bostäder att leva och trivas i.

Tidplan

Tidplanen är preliminär och en uppskattning som sträcker sig över flera år och kan därför komma att ändras över tid.

Tidplan  
4 mars-2 april 2021Samråd av detaljplanEfter samråd justeras planhandlingarna utifrån inkomna synpunkter.
10 juni 2021Granskning av detaljplanBerörda har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget senast 10 juni till Lidköpings kommun, Samhällsbyggnad.
25 oktober 2021Beslut om ny detaljplanKommunfullmäktige i Lidköping fattar beslut om att anta förslaget till ny detaljplan för Skäran och Spettet. En överklagan är inlämnad i december 2021 och den ska hanteras innan detaljplanen kan vinna laga kraft.
24 april 2022Detaljplanen har vunnit laga kraftDetaljplanen Skäran och Spettet är nu fullt gällande och den planerade utvecklingen av området kan påbörjas.
Februari 2022Geoteknisk undersökningGeoteknisk undersökning görs på kvarteret Spettet.
Maj 2022Upphandling projektörProjektör upphandlas för att börja projektera kvarteret Spettet
November/December 2022Upphandling och bygglovUpphandling görs av entreprenör och bygglovsansökan skickas in för Spettet.
Mars 2023Projektering Etapp 1 klarProjektering för Spettet beräknas vara klar.
Sommaren 2024Etapp 1 Spettet klarFörsta etappen med byggnation på kvarteret Spettet beräknas vara klar.
1 september 2024Etapp 1 Spettet inflyttningEn byggnation kommer att ske i etapper och de första lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara hösten 2024.
Hösten 2024Etapp 2 Skäran byggnationByggnation av etapp 2 planeras kunna starta november 2024.
Våren 2026Etapp 3 Skäran byggnationByggnation av etapp 3 planeras kunna starta maj 2026.
Hösten 2026Etapp 2 Skäran inflyttningEtapp 2 inflyttning hösten 2026.
Årskiftet 2027/2028Etapp 3 Skäran inflyttningEtapp 3 inflyttning årsskiftet 2027/2028.

Förberedande arbete

Vi har under några år jobbat med att få klart förutsättningarna för en utveckling av området och målsättningen har varit att under år 2021 få klarlagt de krav som kommunen ställt på detta projekt för att påbörja omställningen. Genom fler bostäder, grönskande gårdar och breddat serviceutbud vill vi skapa ett nytt hållbart kvarter anpassad för olika människor i olika skeden av livet. I kvarteret Skäran vill vi ta tillvara på områdets styrkor. Grönområden förstärks, de nya husen miljöcertifieras och vi vill satsa på möjligheter till hållbart boende. Vår tanke är att området ska präglas av ett hållbart liv, trygghet, trivsel och livskvalitet.

Detaljplaneförslag för kvarteret Skäran

Ta del av det aktuella förslaget på den digitala plattformen för Skäran.

Frågor och svar om projektet Skäran

Naturligtvis påverkas hela denna stadsdel av den tänkta omställningen. Det är mycket arbete kvar innan du som hyresgäst blir direkt påverkad av detta. Detaljplanprocess, upphandling, projektering, bygglovsansökan, hyresförhandlingar, m.m.

Förändringen kommer att ske i etapper och du kommer att få information om var, när och hur i god tid innan något sker. Bedömningen är att en första byggnation kan bli aktuell hösten 2023.

Vi kommer att ta stor hänsyn till dig som hyresgäst och göra det bästa vi kan för att hjälpa dig. Vi har en ambition att erbjuda dig som befintlig hyresgäst ett alternativt boende då området förändras.

Du kommer att erbjudas förtur på lägenhet i det nya området om intresse finns.

Vi kommer att överväga hjälp med flytt och återflytt, men detta är inte bestämt ännu.

Ni kan inte motsätta er en förändring av området, förutsatt att vi följer myndighetskrav. Skulle ni ändå motsätta er detta kommer ni tyvärr bli vräkta på er bekostnad.

Ytterst är det ni som har ansvar för ert boende, men vi kommer försöka hjälpa till med möjligheter. När vi behöver tillgång till er bostad måste ni hitta ett alternativt boende.

Ni som bor kvar i området under byggnation kommer att påverkas av byggnationen, men i huvudsak under normal arbetstid.

Förskolan kommer bedriva sin verksamhet precis som vanligt och det är upp till oss att ordna med skyddsåtgärder.

En byggnation kommer att ske i etapper och är starkt beroende på den bedömda efterfrågan. Efter ett beviljat bygglov brukar en byggnation ta ca 1,5 år att färdigställa.

Parkeringsmöjlighet i kvarteret Skäran kommer att vara begränsad under byggnation. Efter färdigställande av parkeringshus kommer det finna möjlighet till att hyra in sig där, men annars hänvisas till kommunala parkeringsplatser/gatumark.

Vi vill att du ska känna dig trygg i denna förändring så du är varmt välkommen med dina frågor och funderingar under processens gång.
Karl Alexanderson, VD, 0510-770821, karl.alexanderson@lidkoping.se
Malin Gustafsson, marknadschef, 0510-770827, malin.gustafsson2@lidkoping.se

Sidan uppdaterad 2022-05-24