Utveckling av kvarteret Skäran och Spettet

Drönarbild över kvarteret Skäran idag

AB Bostäder har under många år ägt husen som ligger i kvarteret Skäran mellan Hästhagsvägen och Esplanaden. Då husen är i dåligt skick ställdes frågan till kommunen om en möjlig utveckling av hela av området där delar av kvarteret Spettet också ingår. Att utveckla Lidköping ligger i helt linje med bolagets ambition och möjliggör också för fler bostäder i en kommun där bostadsbrist är ett faktum.

Det finns nu en ny gällande detaljplan för kvarteret Skäran och Spettet som ger möjlighet till en byggnation om upp till 350 lägenheter, samt ett parkeringshus. Enligt en preliminär tidplan kommer de första lägenheterna på kvarteret Spettet 4 (gamla Ängsholmens förskola) vara inflyttningsklara våren 2025. Fram tills dessa lägenheter är klara kommer befintliga byggnader på kvarteret Skäran, Hästhagsvägen/Nonnens väg, vara orörda och hyresgästerna bor kvar.

När första etappen på Spettet är klar med cirka 90 lägenheter är avsikten att fortsätta med rivning och nybyggnation i två etapper på Skäran. Vi kommer att försöka hjälpa befintliga hyresgäster med likvärdig lägenhet i likvärdigt område så långt det är möjligt och hyresgästerna som bor i lägenheterna i kvarteret Skäran idag kommer även att få förtur till de nya lägenheterna i kvarteret Spettet om intresse finns.

AB Bostäder strävar efter att få de nya byggnaderna att smälta in i området på ett bra sätt, men det innebär ändå ett helt annat intryck då det är en stor förtätning med många tillförda lägenheter och parkeringplatser. Utöver områdets utformning så kommer vi i byggnationen även jobba för ett effektivt energiutnyttjande, anpassningar för klimatpåverkan, integration, social hållbarhet och alternativa mobilitetslösningar för att skapa ett bostadsområde för framtiden. Vår förhoppning är att du ska se positivt på vår ambition om att skapa en attraktiv stadsdel där vi tillför fler bostäder att leva och trivas i.

Illustration av fasader på Spettet

Illustrationsbild av fasader på Spettet

Tidplan

Tidplanen är preliminär och en uppskattning som sträcker sig över flera år och kan därför komma att ändras över tid.

Tidplan
Januari-februari 2023Upphandling och bygglovUpphandling av entreprenör görs och bygglovsansökan skickas in för beslut i kommunfullmäktige i februari.
Oktober 2023Beslut om byggnationAB Bostäders styrelse tar beslut om byggnation på Spettet.
Hösten 2023Byggstart etapp 1 SpettetByggnation Spettet etapp 1 påbörjas.
Våren 2025Etapp 1 Spettet inflyttningEtapp 1 i kvarteret Spettet beräknas vara klar för inflyttning.
Sommar 2025Etapp 2 Skäran byggnationByggnation av etapp 2 i kvarteret Skäran planeras kunna starta.
Årsskiftet 2026/2027Etapp 2 Skäran inflyttningEtapp 2 inflyttning.
Årsskiftet 2026/2027Etapp 3 Skäran byggnationByggnation av etapp 3 i kvarteret Skäran planeras kunna starta.
Sommaren 2028Etapp 3 Skäran inflyttningEtapp 3 inflyttning.

Förberedande arbete

Vi har under några år jobbat med att få klart förutsättningarna för en utveckling av området. Genom fler bostäder, grönskande gårdar och breddat serviceutbud vill vi skapa ett nytt hållbart kvarter anpassad för olika människor i olika skeden av livet. I kvarteret Skäran vill vi ta tillvara på områdets styrkor. Grönområden förstärks, de nya husen miljöcertifieras och vi vill satsa på möjligheter till hållbart boende. Vår tanke är att området ska präglas av ett hållbart liv, trygghet, trivsel och livskvalitet.

Detaljplaneförslag för kvarteret Skäran

Ta del av det aktuella förslaget på den digitala plattformen för Skäran.

Frågor och svar om projektet Skäran

Naturligtvis påverkas hela denna stadsdel av den tänkta omställningen. Det är mycket arbete kvar innan du som hyresgäst blir direkt påverkad av detta. Detaljplanprocess, upphandling, projektering, bygglovsansökan, hyresförhandlingar, m.m.

Förändringen kommer att ske i etapper och du kommer att få information om var, när och hur i god tid innan något sker. Bedömningen är att en första byggnation kan bli aktuell hösten 2023.

Vi kommer att ta stor hänsyn till dig som hyresgäst och göra det bästa vi kan för att hjälpa dig. Vi har en ambition att erbjuda dig som befintlig hyresgäst ett alternativt boende då området förändras.

Du kommer att erbjudas förtur på lägenhet i det nya området om intresse finns.

Vi kommer att överväga hjälp med flytt och återflytt, men detta är inte bestämt ännu.

Ni kan inte motsätta er en förändring av området, förutsatt att vi följer myndighetskrav. Skulle ni ändå motsätta er detta kommer ni tyvärr bli vräkta på er bekostnad.

Ytterst är det ni som har ansvar för ert boende, men vi kommer försöka hjälpa till med möjligheter. När vi behöver tillgång till er bostad måste ni hitta ett alternativt boende.

Ni som bor kvar i området under byggnation kommer att påverkas av byggnationen, men i huvudsak under normal arbetstid.

Förskolan kommer bedriva sin verksamhet precis som vanligt och det är upp till oss att ordna med skyddsåtgärder.

En byggnation kommer att ske i etapper och är starkt beroende på den bedömda efterfrågan. Efter ett beviljat bygglov brukar en byggnation ta ca 1,5 år att färdigställa.

Parkeringsmöjlighet i kvarteret Skäran kommer att vara begränsad under byggnation. Efter färdigställande av parkeringshus kommer det finna möjlighet till att hyra in sig där, men annars hänvisas till kommunala parkeringsplatser/gatumark.

Vi vill att du ska känna dig trygg i denna förändring så du är varmt välkommen med dina frågor och funderingar under processens gång.
Karl Alexanderson, VD, 0510-770821, karl.alexanderson@lidkoping.se
Malin Gustafsson, marknadschef, 0510-770827, malin.gustafsson2@lidkoping.se

Sidan uppdaterad 2023-04-26